Wie is nu op de site

We hebben 33 gasten en geen leden online

 • 0802_Foto_s_VTTH_folder_010_aRGB.jpg
 • handen_op_rollator.jpg
 • mantelzorg_1.jpg
 • mantelzorg_2.jpg
 • mantelzorg_3.jpg
 • mantelzorg_6.jpg
 • mantelzorg_8.jpg
 • mantelzorg_13.jpg
 • mantelzorg_14_.jpg
 • Naamloos-1.jpg

  Notulen Algemene Ledenvergadering van de NPV afdeling Ermelo

  gehouden op  16 april 2015  in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo.

  1. Opening

  Mw. Sonnenberg opent de vergadering. Zij leest enkele verzen uit Psalm 71 en gaat voor in gebed.

  2. Notulen Algemene ledenvergadering van 24 april 2014

  Naar aanleiding van: geen opmerkingen.

  Redactioneel: geen vragen en opmerkingen.

  De notulen worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

  3. Bestuursverkiezing

  Mw. H. van Diest-Mol is aftredend. Zij is niet herkiesbaar.

  De heer Gert Staal stelt zich kandidaat voor deze funktie.  Hij stelt zich voor. De heer Staal is lid van de PKN, wijk Nieuwe Kerk. Hij is 44 jaar.

  Alle aanwezigen zijn accoord met zijn benoeming.

  4. Jaarverslag secretaris

  Er worden geen vragen gesteld over het jaarverslag.

  5. Financieel verslag penningmeester

  Karel Duinker doet verslag. In verband met het wijzigen van de statuten zijn er extra kosten gemaakt. Toch is het gelukt om aan het eind van het jaar een positief saldo van € 80,-- te hebben.

  De begroting laat een tekort zien. Kerken en fondsen zullen worden aangeschreven voor een eventuele gift.

  Volgend jaar treedt de heer Duinker af. Hij doet een oproep aan de aanwezigen een nieuwe kandidaat voor penningmeester voor te dragen.

  Verslag kascommissie

  De heer Tolsma doet verslag. Op 12 februari j.l. heeft hij, samen met de heer Goosensen, de kascontrole uitgevoerd.

  Steekssproefgewijs is de controle uitgevoerd. Het geheel maakt een verzorgde en complete indruk.

  De heer Tolsma adviseert de aanwezigen de penningmeester te dechargeren.

  Benoeming nieuw lid kascommissie.

  Mw. Han van Diest-Mol stelt zich beschikbaar.

  6. Verslag vrijwillige thuishulp

  Omdat het steeds drukker wordt hebben wij een vierde coordinator benoemd. Het is mevrouw Greetje 't Hart.

  In 2014 was er een stijging van 866 uren t.o.v. 2013.

  Veel mensen worden begeleid met boodschappen doen.  Dit komt omdat wij blinden begeleiden maar ook veel ouderen.

  De meeste kerken hebben een eigen hulpdienst. Hier hebben wij een goede samenwerking mee.

  Dank aan de coordinatoren voor hun inzet.

  7. Rondvraag

  Mw. Klopman-Kleijer informeert waarom de kerken geen uitnodiging voor de jaarvergadering hebben ontvangen.

  Mw. Sonnenberg antwoordt hierop dat de uitnodiging voor de jaarvergadering in de krant heeft gestaan. Iedereen heeft het kunnen lezen en was uitgenodigd.

  8. Mevrouw Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Schepping

  Ouderenzorg, een lust of een last”.

  Mevrouw Wiegman stelt zich voor.  Zij is sinds sinds 2 jaar direkteur van de landelijke NPV.

  Geweldig dat er zoveel thuishulp wordt geboden.

  De medisch ethische vragen nemen toe over de beschermwaardigheid van het leven en van het ongeboren kind.

  Op de website van de NPV kan een petitie worden getekend.

  De ouderenzorg in Nederland verandert.

  De  NPV staat voor de beschermwaardigheid van het leven door beleidsbeinvloeding, individueel advies en praktische ondersteuning door de thuishulp.

  Er zijn veel vragen rondom de ouderdom.

  Belangrijk is het in gesprek gaan over het levenseinde.  Wel of niet reanimeren. Belangrijk is ook dat de personen in de naaste omgeving van de wensen op de hoogte zijn. De NPV heeft levenswensverklaringen opgesteld.

  9. Gelegenheid tot het stellen van vragen

  De vraag wordt gesteld wat respijtzorg is. Als men de ziektekostenverzekering heeft afgesloten bij ProLife dan ontvangt de vrijwilliger die tijdelijk de zorg heeft overgenomen een vergoeding voor reiskosten  en een kleine onkostenvergoeding.

  Respijtzorg kan ook in een instelling. De gemeente kan respijtzorg inkopen. Dit kan ook in een hospice.

  Mw. Mulder informeert voor welke taken de gemeente geld beschikbaar stelt.

  De gemeenten hebben veel vrijheid om te bepalen waaraan ze geld besteden.

  De vraag wordt gesteld of de overheid zicht heeft op de problemen die er zijn in gezinnen enz.

  De overheid heeft zich laten informeren door de zg. keukentafelgesprekken.

  Wat te doen als men een levenswensverklaring heeft en de persoon wordt wilsonbekwaam. In dit geval moet de persoon die voor je optreedt bekend zijn. Ook de huisarts moet hiervan op de hoogte zijn.

  Tot vorig jaar bestond er alleen een niet-reanimeren penning van de Vereniging van Vrijwillige Euthanasie. Men moest lid zijn van deze vereniging om een penning aan te vragen. Inmiddels is er ook een neutrale penning beschikbaar.

  Belangrijk is niet de leeftijd maar de gezondheidssituatie van de persoon. Aan de hand daarvan kan men inschatten of het zinvol is zo'n penning te dragen.

  10. Sluiting

  Mw. Sonnenberg bedankt mevrouw Wiegman- van Meppelen Schepping voor haar bijdrage en overhandigt haar als dank een boeket bloemen en een enveloppe..

  Mevrouw Wiegman-van Meppelen Schepping eindigt met gebed.

  Hierna sluit mw. Sonnenberg om 22.10 uur de vergadering.

  © NPV Thuishulp afd. Ermelo i.s.m. A.D. Verspuij

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! templates by AgeThemes