NPVJoomla3_5.jpg

Jaarverslag 2014 van de NPV-afdeling Ermelo

 

Het bestuur van de afdeling Ermelo is als volgt samengesteld:

Bestuurslid:                                        Funktie/Portefeuille                           Aftredend:

Mw. E.W. Sonnenberg                       voorzitter                                           2017

Dhr. K. Duinker                                 penningmeester                                  2016

Mw. A. Manschot                              secretaresse                                        2017   

Mw. J.A.C. Bloemhof-Drost                collectieve belangenbehartiging             2017

Mw. J. van Diest-Mol                        individuele belangenbehartiging             2015

Mw. G. Brons-van de Langemheen     verenigingszaken en PR                        2016

Mw. P. Telkamp-Tulp                       coördinator vrijwillige thuishulp       

Adres secretariaat NPV:

Beatrixlaan 9, 3851 RT  Ermelo

Telefoonnummer thuishulp NPV: 06-20223954

 

Bestuurszaken

Mevrouw Klopman-Kleijer heeft op 24 april 2014 afscheid genomen als bestuurslid. Zij is opgevolgd door mevrouw J.A.C. Bloemhof-Drost.

 

Verenigingszaken

 

In een extra ledenvergadering, die gehouden werd op 8 mei 2014 in een zaal van de Rehobothkerk, zijn de nieuwe statuten goedgekeurd.

De statuten zijn op 10 juni 2014 gepasseerd bij de notaris.

 

Vrijwilligersbijeenkomsten

Op 6 februari 2014 is mw. Ineke den Herder, directeur van het Willem Holtrop Hospice, ons komen vertellen over de “Villa”.

In 2013 is de Villa geopend. De Villa is een centrum voor ondersteuning aan ongeneeslijk zieken.

Op 16 september 2014 is er door de coőrdinatoren voor de vrijwilligers en bestuursleden een gezellige avond georganiseerd.  Deze avond vond zoals elk jaar weer plaats op de Kampeerboerderij “Kindergoed” van de familie Van Diest.

Op 19 november 2014 heeft mw. T. Veenstra ons vertelt wat de sociale dienst in de regio voor de inwoners van Ermelo kan betekenen.

 

Ledenvergadering 2014

De ledenvergadering vond plaats op 24 april 2014 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg 43 te Ermelo.

Gastspreker op deze ledenvergadering was  de heer  P.J. Schimmel. De heer Schimmel is arts in het verpleeghuis Sonnevanck.

Het onderwerp op deze avond was “praten over levenswensen: de moeite waard !”

Met elkaar hebben we nagedacht over keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase.

 

Vrijwillige thuishulp

Het coördinatieteam van de NPV afdeling Ermelo bestaat uit drie personen. Elly Telkamp, Marja Postuma en Jennie van Barneveld. Zij verzorgen om beurten de intakegesprekken en zorgen er voor dat  iedereen de hulp krijgt die nodig is.

Het is zo druk geworden met aanvragen  dat we op zoek zijn naar een vierde coördinator.

In 2014  zijn er door de vrijwilligers 3895 uren gemaakt.  In 2013 waren dat 3029 uren.

Een stijging van 866 uren.

De verdeling is als volgt:

            bezoekjes (incl. oppassen)        1019    uren

            licht verzorgende taken               659    uren

            boodschappen doen                  1413    uren

            vervoer naar o.a. ziekenhuis        804    uren

Het totaal aantal uren inclusief de uren van de coördinatoren  komt uit op  4705.

Er komen steeds meer hulpaanvragen.

De groep van vrijwilligers is gelukkig ook gestegen en bestaat op 31 december 2014 uit  74  personen.

Tot nu toe kon aan alle hulpvragen worden voldaan.

Er wordt hulp geboden zoals:

-begeleiding bij en bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis e.d.

-oppas bij een zieke, (dementerende) oudere of iemand met een handicap

-boodschappen doen

-begeleiden bij wandelen

-eten koken

-er alleen maar even zijn om de eenzaamheid te doorbreken

Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, lid van de NPV of niet, kan een beroep doen op de NPV-Vrijwillige Thuishulp.

In 2014 zijn er gesprekken gevoerd over een eventuele samenwerking met de  PKN gemeente Nieuwe Kerk. Wij vinden het een goede zaak om op deze wijze te kunnen samenwerken en afspraken met elkaar te maken over wie welke hulp verleent en aan elkaar te kunnen doorverwijzen.

Het streven is om in de toekomst  met nog meer kerkelijke hulpdiensten te kunnen samenwerken.

Ook is in 2014 een begin gemaakt met het bouwen van een website door de heer A. D. Verspuij. Het adres van de website is: www.thuishulpnpvermelo.nl. Dit project is ondersteund door het Stimuleringsfonds van de Rabo Bank.

Het feit dat de Gemeente Ermelo en verschillende kerken het werk van de Thuishulp financieel ondersteunen, ervaren wij als een waardering voor de inzet van onze vrijwilligers.

Wij hopen zo als bestuur en vrijwilligers, met Gods zegen, hulp te geven aan de medemens die dit nodig heeft.

 

24 februari 2015

 

NPV Ermelo  Atie Manschot secretaris

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws