bewarenNPVJoomla3_6.jpg

Notulen Algemene Ledenvergadering van de NPV afdeling Ermelo

gehouden op 19 april 2018 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo.

 

  1. Opening

Mw. E. Sonnenberg opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom.

Zij leest een gedeelte uit Psalm 31, en licht toe vers 15 en 16: “Mijn tijden zijn in uw hand”

Hierna gaat zij voor in gebed.

  1. Notulen Algemene ledenvergadering van 20 april 2017

Redactioneel: geen opmerkingen.

Naar aanleiding van: geen vragen of opmerkingen.

De notulen worden, met dank aan de voorgaande secretaris, goed gekeurd en vastgesteld.

  1. Jaarverslag secretaris

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2017.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

  1. Financieel verslag penningmeester

Ook in financieel opzicht was 2017 een goed jaar. Het resultaat over het jaar 2017 bedraagt ongeveer € 4.500,-.

De vereniging heeft zuinig aan moeten doen omdat de reguliere (jaarlijkse) subsidie van de gemeente Ermelo pas in december 2017 is ontvangen.

De gemeente Ermelo heeft daarnaast € 2.000,- subsidie verleend specifiek bedoeld voor het nieuwe project ‘Ontmoeting Dichtbij’.

Stichting Kringloopwinkel Ermelo heeft in 2017 €1.000,- geschonken aan onze afdeling.

De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2017 zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

Het bestuur ervaart de gezonde financiële situatie als een zegen.

Als de leden nog vragen hebben over het gevoerde financiële beleid, dan is de penningmeester uiteraard bereid deze in de pauze of na afloop van de vergadering te beantwoorden.

Verslag van de kascommissie:

Dhr. K. Duinker heeft samen met dhr. R. Bakker de jaarcijfers van 2017 gecontroleerd en in orde bevonden.

Hij verzoekt de aanwezigen de penningmeester/het bestuur voor het beleid te dechargeren. Alle aanwezigen gaan akkoord.

Er volgt een applaus voor de penningmeester.

Voor volgend jaar stelt mw. A. Manschot zich beschikbaar voor de kascommissie. Dhr. R. Bakker treedt af.

  1. Verslag vrijwillige thuishulp

Er wordt een filmpje vertoond van het vierde uitje van het project “Ontmoeting…dichtbij”. Het was een etentje bij Proson.

Er zijn 6 diverse ontmoetingen geweest afgelopen jaar.

Mw. M. Postuma vertelt dat er door wordt gegaan met deze uitjes, omdat het financieel kan. De gemeente gaf hier weer subsidie voor.

Afgelopen jaar is er een nieuwe coördinator bij gekomen, mw. A. Berkhout - Rijneveld. Zij stelt zichzelf voor.

Het aantal vrijwilligers staat op 90. Dit wordt wat krap, daarom worden er nieuwe vrijwilligers gezocht.

  1. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

  1. Presentatie door mw. drs. E.E. Wiegman - van Meppelen Scheppink,                                                

                               tot 1 maart 2018 directeur van NPV- Veenendaal

 

     “Waardig ouder worden”

 

Mw. E. Wiegman legt uit wat menswaardigheid inhoudt. Deze kun je nooit kwijt raken, het is namelijk verbonden aan je mens zijn.

Als men het over mensonwaardig heeft, bedoelt men dat de glans van het leven er af is.

Lijden kan bij de menselijke waardigheid horen: “Lijden is niet beneden de menselijke waardigheid” (Etty Hillesum).

In de Bijbel wordt ook over ouderdom gesproken: Psalm 92; Prediker; de 10 geboden; en Simeon, wiens leven vervuld was toen hij Jezus had gezien.

Er moet voor de oudere mens balans zijn in geven en ontvangen.

We moeten weer leren iemand tot last te zijn, hulp vragen vinden we lastig.

Ook het levenseinde moet bespreekbaar zijn.

Er volgt een uitleg over palliatieve zorg. Als iemand uit behandeld is en niet meer beter kan worden kan men overgaan op symptoom- en pijnbestrijding.

Ook is er zorg voor de psychische, de sociaal/maatschappelijke en de geestelijke aspecten. Zorg voor de naaste van de patiënt is er ook.

Het is belangrijk om bepaalde zaken van tevoren te regelen, zoals orgaandonatie, reanimatie, NPV-levenswensverklaring, levenstestament bij de notaris, testament, uitvaart.

Bespreek dit met een naaste of een contactpersoon, zodat men op de hoogte is.

                                               Pauze

  1. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Vraag: is orgaandonatie aan leeftijd gebonden?

Dit is niet het geval. Bij ouder worden gaat wel de kwaliteit van organen achteruit, huidweefsel kan tot op oude leeftijd gebruikt worden. Dus een registratie blijft belangrijk.

Vraag: een zorgvrager verdiept zich in euthanasie, hoe gaan we als vrijwilliger hier mee om?

Als vrijwilliger mag je je grens aangeven. Laat je informeren door de NPV.

Je mag het contact wel behouden, de zorgvraag is niet weg. Mensen schrijven we niet af, euthanasie verwerpen we wel.

Vraag: moet er bij het onderwerp niet staan: “waardig ouder laten worden?”

Een mooie suggestie, maar dan “laten” tussen haakjes.

Vraag: als bij huisarts bekend is dat er een levenswensverklaring is, weten ze dat dan ook in het ziekenhuis?

Dit weet mw. E. Wiegman niet. Laat je goed door NPV informeren. En maak het kenbaar bij een contactpersoon.

!! Je kunt geen recht ontlenen aan een euthanasieverklaring, wel aan een levenswensverklaring !!

Vraag: zijn we geen gevangenen van de techniek?

Er is in 50 jaar veel veranderd. De levensverwachting is toegenomen, en veel ziektes zijn te genezen. Zelfbeschikking is toegenomen.

Er is gevaar voor overbehandeling, een arts wil genezen!

Vroegtijdig nadenken wat je zelf wilt is belangrijk.

Vraag: krijg je, nu er een nieuwe donorwet is, een brief of je wel/niet orgaandonor wilt zijn?

Hoe het precies te werk zal gaan weet mw. E. Wiegman niet. Maar de overheid zal wel op de een of andere manier goede informatie moeten verstrekken.

Er zijn drie keuzemogelijkheden:

-Ja, ik word donor

-Nee, geen donor

-Keuze is voor nabestaande.

Vraag van mw. E. Wiegman: wie heeft al nagedacht over levenseinde? En wie gaat dit doen na deze avond?

Hierop kwam een tip: spreek er over voor dat een ziekte zich aandient.

  1. Sluiting

Mw. E. Sonnenberg dankt mw. E. Wiegman voor haar presentatie en overhandigt haar een boeket bloemen en een gift voor Compassion, bestemd voor Tanzania.

Hierna sluit mw. E. Wiegman af met dankgebed.

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws