bewarenNPVJoomla3_6.jpg

UITNODIGING                                             

 

Geachte dames, heren,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NPV, afdeling Ermelo.    

 

De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “Rehobothkerk”, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo.

Aanvang: 20.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.30 uur (de koffie/thee staat klaar)

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter mw. E.W. Sonnenberg
  2. Notulen ledenvergadering van 19 april 2018      
  3. Alle aanwezigen ontvangen een jaarverslag op de vergadering.

Het jaarverslag 2018, het financieel verslag 2018 en de notulen van de ledenvergadering 2018 zijn ook te lezen op onze website www.npvthuishulpermelo.nl

  1. Financieel verslag

Verslag kascommissie

Benoeming nieuw lid kascommissie

  1. Bestuursverkiezing

           Afscheid van Mw. E.C. Louw-Vennik. Zij heeft i.v.m. een nieuwe werkkring

           gemeend voor het bestuurslidmaatschap te moeten bedanken per 1 januari 2019.

           Tijdelijk neemt mw. J. van Bloemendaal-van Dijk de functie als secretaresse waar.

           Het bestuur stelt voor om mw. Van Bloemendaal te benoemen als nieuw bestuurslid.

           Mw. E.W. Sonnenberg is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het voorstel is

           om mw. J.M. van Ganswijk in haar plaats als voorzitter te benoemen. Daar mw. Van

           Ganswijk pas in het najaar beschikbaar is, stelt het bestuur voor dat mw. Sonnenberg

           nog een paar maanden voorzitter blijft tot mw. Van Ganswijk beschikbaar is.

          Aftredend en herkiesbaar is de heer G. Staal. Het bestuur stelt voor hem te  herbenoemen.

  1. Verslag vrijwillige thuishulp                                                                                    .
  2. Rondvraag
  3. Beter omgaan met dementie” interactieve lezing door mw. G. Veldhoen.

 

Toelichting op het onderwerp van de jaarvergadering2019: Mevrouw G.Veldhoen-Top spreekt over: “Beter omgaan met dementie”

Dementie is een ernstige hersenziekte die ander gedrag met zich meebrengt waardoor het aangaan van een prettig contact soms moeizaam verloopt.

Het omgaan met mensen met dementie kan daarom soms erg lastig zijn.

In deze interactieve lezing over ‘Beter omgaan met dementie’ ligt de nadruk over het aangaan van prettig contact.

Op een actieve manier krijgt u informatie over verschillende facetten van dementie en veranderingen in de hersenen en gedrag.

Door oefeningen en ervaringen gaat u zelf beleven wat er gebeurt als hersenen niet meewerken.

Hierdoor ontstaat er meer begrip voor de persoon met dementie, en kunt u gemakkelijker rekening houden met de beperkingen die worden veroorzaakt door dementie.

Het wederzijdse  contact zal hierdoor verbeteren, en u helpt de persoon met dementie hierdoor beter te functioneren!

Tot slot krijgt u de TOPkaart mee. Deze TOPkaart bevat 10 praktische tips over omgaan met dementie.

U kunt de TOPkaart thuis of bij uw cliënt in het zicht hangen als geheugensteun.’

                                                     PAUZE          

  1. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  2. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Mw. J. van Bloemendaal-van Dijk, Lijsterlaan 65, 3853 TB Ermelo, tel: 558966

Mocht u vervoer nodig hebben belt u dan met nummer 06-20223954

of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsoren

 

 Deze website werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds van de Rabobank

 

 

Nieuwsbrief NPV

De NPV geeft regelmatig nieuwsbrieven uit met interessante feiten.

Als u het  laatste nieuws wilt lezen, klikt u hieronder op de links: 

 

Laatste nieuws