Wie is nu op de site

We hebben 23 gasten en geen leden online

 • 0802_Foto_s_VTTH_folder_010_aRGB.jpg
 • handen_op_rollator.jpg
 • mantelzorg_1.jpg
 • mantelzorg_2.jpg
 • mantelzorg_3.jpg
 • mantelzorg_6.jpg
 • mantelzorg_8.jpg
 • mantelzorg_13.jpg
 • mantelzorg_14_.jpg
 • Naamloos-1.jpg

  Notulen Algemene Ledenvergadering van de NPV afdeling Ermelo

  gehouden op 20 april 2017 in een zaal van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43, 3851 LH Ermelo.

   

  1. Opening

  Mw. E.Sonnenberg opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom.

  Zij leest 1 Korintiërs 15 “ De opstanding van Christus” .

  Hierna gaat zij voor in gebed.

  1. Notulen Algemene ledenvergadering van 7 april 2016

  Redactioneel: geen opmerkingen

  Naar aanleiding van: geen vragen of opmerkingen.

  De notulen worden, met dank aan de secretaris, vastgesteld.

  1. Jaarverslag secretaris

  Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2016.

  Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

  1. Financieel verslag penningmeester

  Het jaar 2016 is met een positief resultaat van € 1800,- geëindigd.

  Het jaar 2015 met een verlies van € 670,-.                                          

  De kosten zijn gedaald met € 500,-

  Wij zijn blij met de subsidie van de gemeente Ermelo en met de giften van kerken en particulieren.

  De conclusie is dat wij er als vereniging goed voor staan.

  Verslag van de kascommissie:

  Dhr. R. Bakker heeft samen met mw. J. van Diest de jaarcijfers 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verzoekt de aanwezigen de penningmeester voor zijn beleid te dechargeren. Alle aanwezigen gaan akkoord.

  Er volgt een applaus voor de penningmeester.

  Voor volgend jaar stelt dhr. Duinker zich beschikbaar voor de kascommissie. Mw. van Diest treedt af.

  1. Verslag vrijwillige thuishulp

  Mw. M. Postuma meldt dat er in 2016 weer veel uren zijn gemaakt door de vrijwilligers.

  De coördinatoren hebben een nieuw project opgestart “ hoe kunnen we de eenzaamheid van Ermeloërs verminderen” .

  De gemeente Ermelo heeft hiervoor € 2.000,- beschikbaar gesteld.

  In januari is er een pannenkoekenbuffet georganiseerd op Groevenbeek. De leerlingen van Groevenbeek hebben de gasten ontvangen, pannenkoeken gebakken en geserveerd. Het was een succes.

  Het tweede project was in maart. Er werd een bezoek aan de Schaapskooi gebracht.

  Het derde project zal zijn op 23 mei a.s. Op deze dag zal men een bezoek gaan brengen aan het restaurant Het Uddelermeer. De bezoekers krijgen koffie met gebak en er zal verteld worden over het ontstaan van het Uddelermeer.

  Voor deze projecten worden mensen uitgenodigd die weinig kontakten hebben en 65-plusser zijn.

  1. Bestuursverkiezing

  Mw. J. van Barneveld neemt afscheid als coördinator. Mw. E. Sonnenberg bedankt haar voor haar inzet en voor de manier waarop zij het digitale systeem heeft ingevoerd. Alle mutaties worden nu door de coördinatoren digitaal verwerkt. Mw. H. Roepman is vanaf 1 januari 2017 actief als coördinator. Wij zoeken nu nog een vierde coördinator.

  Mw. E. Sonnenberg stelt zich herkiesbaar als voorzitter. Met applaus van de aanwezigen wordt zij herkozen. Zij aanvaardt haar herbenoeming.

  Mw. A. Manschot is aftredend en niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt mw. E. Louw voor als haar opvolgster. Mw. E. Louw stelt zich voor. Alle aanwezigen zijn akkoord met haar benoeming als secretaris.

  Mw. Bloemhof is in de loop van 2016 verhuisd naar Scherpenzeel en daardoor geen bestuurslid meer. Het bestuur stelt voor mw. J. Zeevat in haar plaats te benoemen. Mw. J. Zeevat stelt zich voor en alle aanwezigen gaan akkoord met haar benoeming als bestuurslid.

  Mw. A. Manschot en mw. J. van Barneveld ontvangen als dank voor hun jarenlange inzet bloemen en een kadobon.

  1. Rondvraag

  Dhr. Tolsma informeert naar het adres van de website van de NPV afdeling Ermelo. Het blijkt dat dit niet goed is vermeld op de uitnodiging. Het adres is:

  www.thuishulpnpvermelo.nl

  Op de vraag of een cliënt lid moet zijn van de NPV antwoordt de voorzitter dat dit niet hoeft. Het zou wel fijn zijn als iedereen lid is maar het is niet verplicht. Wij helpen iedereen.

  1. Presentatie door mevrouw M.W. Zandijk-van Assenbergh

  Mw. Zandijk is al 20 jaar huisarts in Ermelo. In deze tijd is er veel veranderd.

  Vanaf 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden.

  Ook is de Wet Langdurige Zorg in werking getreden. Deze wet vervangt de AWBZ.

  De gemeente is nu verantwoordelijk. De gemeente mag geen ondersteuning weigeren maar het is wel mogelijk dat de gemeente een hogere bijdrage vraagt als de patiënt een hoog inkomen of vermogen heeft.

  Nieuw is OZO verbindzorg (OuderenZOrg). Via een internetverbinding heeft de cliënt kontakt met de arts, thuiszorg, mantelzorger en verdere hulpverleners. Op deze manier wordt er informatie uitgewisseld over de cliënt.

  Het voordeel hiervan is dat urgente problemen snel worden opgelost .

  Deze nieuwe verbindzorg OZO wordt snel uitgebreid met de praktijkondersteuners van de huisarts en met ouderenzorg.

  Ziekenhuis St. Jansdal is begonnen met nieuw digitaal systeem: Epic. Alle medische gegevens zijn evt. door de patiënt zelf in te zien. Nadeel hiervan kan zijn dat de uitslagen van onderzoeken er al in staan, zonder dat ze door de specialist zijn meegedeeld aan de patiënt. Dit brengt onder de huisartsen en patiënt wel eens verwarring.

  Ook zijn er ontwikkelingen in de psychiatrie in de wijk. Chronische psychiatrische patiënten worden thuis begeleid door medewerkers van de GGZ. Een grote zorg is dat er steeds meer verwarde mensen thuis worden begeleid.

                                                 Pauze

  1. Gelegenheid tot het stellen van vragen

  De vraag wordt gesteld wat er bij wet is geregeld bij het levenseinde.

  Palliatieve sedatie: de patiënt krijgt een slaapmiddel en wordt in een diepe of oppervlakkige slaap gehouden. Het leven wordt hierdoor niet verkort.

  Euthanasie is ook bij de wet geregeld. Dit kan bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Op het moment van de uitvoering van de euthanasie moet de patiënt wilsbekwaam zijn.

  Ook mogen mensen kiezen voor een behandelverbod. Er wordt dan geen voedsel en drinken meer genomen.

  Zorghotel. Steeds meer mensen kiezen na een behandeling in het ziekenhuis voor een verblijf in een zorghotel. Het verblijf moet men zelf inkopen.

  Ook is er een mogelijkheid voor een logeerplek in een verzorgingshuis. Indicatie is 6 weken tot 3 maanden.

  Crisisopvang. In geval van nood is er binnen 24 uur een bed beschikbaar. Dat kan niet altijd in de naaste omgeving zijn maar de mogelijk bestaat om na verloop van tijd te worden overgeplaatst naar een verzorgingshuis in de buurt.

  1. Sluiting

  Mw. E. Sonnenberg dankt mw. Zandijk voor haar presentatie en overhandigt haar een boeket bloemen en een kadobon.

  Hierna sluit mw. E. Sonnenberg af met dankgebed.

   

  © NPV Thuishulp afd. Ermelo i.s.m. A.D. Verspuij

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! templates by AgeThemes