Loading...

NPV Thuishulp Ermelo

De NPV-afdeling Ermelo biedt vrijwillige thuishulp aan iedereen die dat nodig heeft. Deze hulp is aanvullend op de professionele thuiszorg. Het is bedoeld als ondersteuning van zowel zorgvragers als mantelzorgers. De vrijwillige thuishulp van de afdeling Ermelo is een onderdeel van de NPV.

De NPV-Zorg voor het leven is een landelijke vereniging, die gevestigd is in Veenendaal. Het uitgangspunt van de NPV is: ”Ieder mensenleven verdient bescherming, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond, ieder mens mag er zijn!” De NPV biedt vanuit christelijk perspectief houvast en uitzicht in de zorg voor het leven, vooral voor hen die daarbij ondersteuning nodig hebben.

Hulp nodig?

Vrijwillige thuishulp is een vorm van hulpverlening die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Coördinatoren

Het team bestaat uit circa 3 coördinatoren vrijwillige thuishulp.
Zij zijn volgens rooster beschikbaar. Zij nemen met u zorgvuldig uw zorgvraag door.
Zij denken met u mee, geven zo nodig advies en onderzoeken of uw vraag passend is bij wat de vrijwillige thuishulp op dat moment kan bieden.
Om uw zorgvraag goed te kunnen inschatten wordt er door de coördinator een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek bij u thuis.
Het telefoonnummer waaronder de coördinator op werkdagen van 09.00 – 12.00 bereikbaar is: 06–20223954
Als u wilt, kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld.
Spreekt u ’s avonds of in het weekend de voicemail in, dan wordt u de eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Bestuur

Vrijwilliger worden?

Thuishulp

De NPV-afdeling Ermelo is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!
De zorgvragen zijn zeer divers.
Jonge en oudere vrijwilligers maken het verschil in het leven van mensen die veel aan huis gebonden zijn
en een klein sociaal netwerk hebben. Bent u betrokken op mensen, hulpvaardig en maakt u gemakkelijk contact?
Neem contact op met één van de coördinatoren en meld u aan!
Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen bij de NPV-afdeling Ermelo vrijwillige thuishulp
hun maatschappelijke stage doen. Neem contact op met de coördinator.

Lid worden?

U kunt ook uw steun geven, door lid/donateur te worden van de NPV.
Wij verwijzen u daarvoor naar www.npvzorg.nl

Geef een gift

Draagt u het werk van de NPV-afdeling Ermelo een warm hart toe en vindt u het belangrijk dat de vrijwillige thuishulp zijn activiteiten kan blijven ontplooien? Dan kunt u uw gift geven op bankrekeningnummer NL 69 RABO 0317 7936 08 ten name van NPV-afdeling Ermelo.

Nieuwsberichten


Algemene Ledenvergadering NPV in Nijkerk

 • 2022-06-08

Op woensdag 8 juni 2022 vonden de Algemene Ledenvergadering en de NPV-lezing plaats in congrescentrum De Schakel te Nijkerk. Ook een afvaardiging van het bestuur van de afdeling Ermelo was aanwezig. Na het zogenaamde huishoudelijke gedeelte volgde de gebruikelijke NPV-lezing. Prof. Nederveen hield een lezing over ‘Wat heeft de coronacrisis met ons gedaan?‘ Hij vroeg aandacht voor het leven met kwetsbaarheid in plaats van de idee van maakbaarheid: ‘Worden we echt betere mensen als we onze kwetsbaarheid en broosheid minder willen tonen? Of gaat dat uiteindelijk ten koste van anderen en van ons Godsbeeld? Bouwen we de toren van Babel of de ark van Noach?’


NPV Ermelo bij ’t Veluws Zandsculpturen festijn in Garderen

 • 2022-05-24

Na een periode van 2 jaar, waarin de NPV Ermelo door corona geen uitjes voor de zorgvragers kon organiseren, was het op dinsdag 24 mei jl. eindelijk weer zo ver. Rond 14:00 uur verzamelden zich ruim dertig deelnemers met hun chauffeurs bij de ingang van ‘De Beeldentuin’ in Garderen: mooie zandsculpturen bekijken rond het thema ‘Onze Vaderlandse Geschiedenis’, een heerlijk kopje koffie of thee met appelgebak en gezellige ontmoeting met elkaar. Het laatste is een belangrijk doel en werd ruimschoots gehaald. Tegen 16:15 uur vertrokken allen voldaan huiswaarts inclusief rollators en rolstoelen. Bijzonder dankbaar zijn we als NPV dat voldoende vrijwillige chauffeurs zich aangemeld hadden en beschikbaar waren. Mede dankzij hen en de coördinatoren vrijwillige thuishulp kijken we terug op een geslaagde middag. We hopen dat er in september, als er weer een uitje is gepland, er net zo veel enthousiasme zal zijn! Johan Roepman, medewerker NPV


Thema-avond Mantelzorg

 • 2022-04-21

Op 21 april 2022 werd een avond georganiseerd met als thema ‘Mantelzorg’. Ds De Goeijen hield een inleiding met als titel ‘Mantel der liefde – Bijbelse lijnen en praktische tips’. Mantelzorger zijn is vaak zwaar. Zij doen dit naast hun werk, gezin, hobby’s of als familielid. Het komt op iemands pad. Mantelzorgers zijn vaak gedreven mensen. Als gelovige past het in de navolging van Jezus en God liefhebben en de naaste als jezelf. Maar ook ‘elkaars lasten dragen’. Ook mantelzorgers kunnen overbelast raken en hebben dan zelf een mantel der liefde nodig! Na de lezing was er een gesprek met 2 mantelzorgers. Beiden zijn mantelzorger voor hun echtgenoot. Het kwam op hun pad en het zorg verlenen werd steeds zwaarder. Mantelzorgers verleggen steeds hun grenzen, soms gaan zij door totdat zij lichamelijke klachten krijgen! De volgende praktische tips en adviezen werden gegeven: lees veel over de aandoening van de partner, houd goed contact met de casemanager, roep op tijd hulp in, wees open en duidelijk naar de omgeving. Deze avond werd gehouden in de Rehobothkerk in Ermelo en had vooraf een kort huishoudelijk gedeelte, de jaarlijkse ledenvergadering.


Corona-update maart 2022

 • 2022-03-30

Sinds 23 maart 2022 zijn de coronamaatregelen van de overheid in sterke mate afgeschaald. Corona blijft echter onder ons. De NPV - afdeling Ermelo is zich zeer bewust van de verantwoording die zij op dit gebied draagt voor zorgvragers en vrijwilligers. Zij bevinden zich veelal in een kwetsbare leeftijd. Als NPV-afdeling sluiten wij (voor vervoer) aan bij de richtlijnen van ‘Automaatje’ en de basisadviezen van de overheid. Praktisch houdt dit samengevat in: houdt rekening met elkaar en met elkaars keuzes. Voor autoritten gelden nog enkele meer specifieke maatregelen: ventileer zoveel mogelijk, houdt afstand waar mogelijk en draag in onderling overleg eventueel een mondkapje.


'Tijdig spreken over het levenseinde'

 • 2021-10-14

Dat was het onderwerp van de thema-avond in oktober 2021. Mevrouw Rineke Heij (beleidsadviseur bij het NPV-kantoor in Veenendaal) nam de aanwezigen mee in het nadenken en spreken over het levenseinde. Aangeven werd waarom dit niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk is. Hoe kun je het concreet doen? Welke keuzes zijn er te maken? Wat kan helpen bij het maken van de keuzes? Op dit soort vragen zijn op de bewuste avond in de Rehobothkerk te Ermelo antwoorden gekomen. Ook de zogenaamde Reiswijzerkoffer is gepresenteerd. Als bestuur zijn we dankbaar voor de mooie opkomst en we zijn voornemens om hier DV 2022 een vervolg aan te geven.


September 2021

 • 2021-09-23

Corona blijft de hulpverlening die wij bieden beïnvloeden. Met inachtneming van de regels worden er weer bezoeken afgelegd en mensen gereden naar en van het ziekenhuis. Ontvangt u weinig bezoek, voelt u zich vaak alleen, bent u op zoek naar een wandel- of fietsmaatje, neem dan contact op met de coördinatoren voor overleg over uw hulpvraag. NIEUW: We hopen op 14 oktober a.s. een thema-avond te houden met als onderwerp ‘Tijdig spreken over het levenseinde’. Een ieder is hier van harte welkom. Nadere berichtgeving volgt.


Februari 2021 en verder

 • 2021-02-06

De situatie rondom corona is nog uiterst onzeker. Besloten is nu om voor 2021 geen data te plannen voor (bijvoorbeeld) de jaarvergadering of bijeenkomsten voor vrijwilligers. Zodra er meer mogelijk of duidelijk is, wordt opnieuw bezien wat er verantwoord weer kan. Intussen wordt er waar nodig en gewenst wel hulp verleend. Uiteraard met inachtneming van de corona-regels en de wensen van hulpvrager en hulpgever. Het bestuur en de coördinatoren vergaderen regelmatig. Nog altijd geldt dat u gewoon contact kunt opnemen voor een hulpvraag!


Bezorging Plantjes

 • 2020-10-21

Het geven van hulp kent zijn beperkingen in deze tijd van coronamaatregelen. Om te laten zien dat de (circa 150) hulpvragers niet vergeten worden, is bij hen een plantje bezorgd. De plantjes zijn met enthousiasme en waardering ontvangen.


Update coronanieuws

 • 2020-08-01

Sinds de corona-regels op 1 juli jl. zijn versoepeld krijgt de NPV-thuishulp ook weer meer aanvragen voor bijvoorbeeld bezoekwerk, boodschappen doen, wandelen met de rolstoel en vervoer naar arts en ziekenhuis. Dankzij de vrijwilligers kan hier weer invulling aan worden gegeven. We houden ons daarbij uiteraard waar nodig aan de regels van overheid en RIVM. Voor de autoritten geldt bijvoorbeeld dat de hulpvrager een mondkapje dient te dragen en rechts achterin de auto plaats dient te nemen. Hebt u een hulpvraag, bel met 06-20223954 en laat de coördinator met u meedenken.


Corona informatie

 • 2020-06-10

Vrijwillige Thuishulp in ‘corona’ -tijd: Sinds 13 maart zijn de hulpaanvragen sterk teruggelopen. Gezien de aard van onze hulp was dat niet onverwacht. En nog steeds kan er bijvoorbeeld niet vervoerd worden. Maar er is gezocht naar alternatieve vormen om toch iets te kunnen betekenen voor de hulpvrager. Er wordt vaker telefonisch contact onderhouden. En in plaats van het samen boodschappen doen worden de boodschappenlijst en een tas opgehaald en gevuld weer bij de voordeur neergezet. Al met al gaat de hulpverlening, als het maar even kan, gewoon door. Ook in deze tijd geldt: schroom niet om contact met ons op te nemen. We kunnen bijvoorbeeld met u meedenken of op bezoek komen, wanneer daar buiten gelegenheid voor is. Bel 06-20223954 en stel uw vraag aan de coördinator. We zijn er ook nu voor u. Tenslotte over het project ‘Ontmoeting dichtbij’: alle activiteiten hieromtrent zijn stop gezet. Het is niet bekend of en wanneer deze hervat kunnen worden. We denken na of er alternatieve vormen mogelijk zijn en uitgevoerd kunnen worden.


Rabobank voorziet NPV van laptops

 • 2020-03-15

Voor het werk van de NPV is een aanvraag gedaan bij het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Uit dit fonds worden onder meer projecten gefinancierd die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De Rabobank heeft een bedrag ter waarde van € 800,00 toegekend. De cheque werd overhandigd door Erik Groenevelt, kantoordirecteur Ermelo. Het geld is goed besteed. Er zijn laptops aangeschaft waardoor de coördinatoren efficiënter kunnen werken.


Spaaractie Open Kerken

 • 2020-01-21

De NPV-afdeling Ermelo werd verrast door de opbrengst van de spaaractie tijdens de ‘Open Kerk’ ochtenden in de Immanuel kerk. Het afgelopen jaar hebben bezoekers geld in de busjes gedoneerd voor de NPV. Op dinsdag 21 januari 2020 werd een cheque overhandigd waarop het prachtige bedrag stond van € 2.750,50 .


Project Ontmoeting Dichtbij

 • 2017-01-01

Project Ontmoeting Dichtbij: Sinds 2017 heeft onze afdeling met subsidie vanuit de gemeente Ermelo meerdere keren per jaar activiteiten georganiseerd. Ouderen met een klein sociaal netwerk, die niet meer zelfstandig kunnen reizen, kunnen daar aan deelnemen. Het doel van deze activiteiten is, dat mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken in een ontspannen sfeer. De uitnodigingen worden verstuurd naar professionele thuiszorgorganisaties en praktijkondersteuners van de huisartsen. Zij kunnen, in overleg met de desbetreffende personen, de aanmelding verzorgen bij de coördinatoren. De vrijwilligers van de NPV vervoeren de deelnemers naar de afgesproken activiteiten.


Agenda


Voorspellende geneeskunde - Thema-avond

 • Donderdag 20 oktober 2022
 • 20:00 - 21.30 uur

Rehobothkerk Ermelo


Contact

Contact

Donatie doen?